تور های سلام گل

تور گلخانه

تور باغ انار و مزرعه گوجه‌فرنگی در روز جمعه 30 /1400/07 دومین تور گردشی آموزشی یک روزه سلام‌گل در روز جمعه 30 مهرماه 1400 از

تور ذرت

تور مزرعه ذرت در روز جمعه 1401/07/15 تور گردشی آموزشی یک روزه سلام‌گل در روز جمعه 15 مهرماه 1401 از ساعت 8 صبح تا 12

تور گوجه فرنگی

تور مزرعه گوجه‌فرنگی و شترمرغ در روز جمعه 1400/07/23 اولین تور گردشی آموزشی یک روزه سلام‌گل در روز جمعه 24 مهرماه 1400 از ساعت 8