روز جهانی کودک

تیم سلام گل در روز جهانی کودک با نقاب های میوه ای پذیرایی لواشک راهی لوناپارک شد و با کودکان مصاحبه کرد