مهمان اسپانیایی

تیم سلام گل در آبان 1401 یک طرح آزمایشی تحت عنوان ” ماجرای مهمان اسپانیایی ” در چند مدرسه شهر شیراز اجرا نمود. در این طرح ارقام جدیدی از بذر گوجه فرنگی که از اسپانیا وارد شده بود مورد آزمایش قرار گرفت، تا معلوم شود:

 آیا این ارقام در شرایط آب و هوایی ایران دوام میآورند؟

آیا این ارقام که مقاوم سازی شده اند در فصل سرما ثمر خواهند داد؟

از بین ارقام مورد آزمایش کدام رقم ها مقاوم تر هستند؟

به منظور کنترل شرایط و رسیدگی به تمام نتایج به دست آمده این طرح به صورت محدود و تنها در 4 مدرسه شهر شیراز  با همکاری و کمک مدیران مدارس اجرا شد.

از کودکان خواستیم که بر اساس جدول ارائه شده کلیه مراحل رشد و تغییرات بوته گوجه با ذکر تاریخ، ثبت شوند، حتی در صورت خشک شدن گیاه.

البته با وجود اینکه این طرح آزمایشی است، به دلیل تلاش و همکاری دانشآموزان با تیم سلام گل، به کسانی که موفق شوند آن را به ثمر برسانند جوایزی تقدیم خواهد شد.