تبلیغات بازرگانی خلاقانه

چی توز و اخراعاتش هدف ما از بازنشر این تبلیغ, آموزش و اطلاع رسانی است.این برند بیشتر تبلیغات خود را بر اساس دستان آغشته چیتوز (مشابه کرانچی و پفک) اجرا…

ادامه خواندنتبلیغات بازرگانی خلاقانه

آزار دادن یک بچه باعث کشتن دوران کودکی او میشود

هدف ما از بازنشر این تبلیغ, آموزش و اطلاع رسانی است." محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت"در این تبلیغ یک روز (صبح تا شب) یک کودک که مورد…

ادامه خواندنآزار دادن یک بچه باعث کشتن دوران کودکی او میشود