درست همین دقیقه

مطبوعات در آمریکا بر روی کتاب های دقیق کشاورزی برای تغذیه ذهن کودکان تمرکز میکنند.
دانش و آگاهی در مورد نحوه رشد غذای کودکان یک فعالیت جدید و مهم برای انتشار کتاب برای کودکان از بنیاد کشاورزی بخش کشاورزی آمریکا است.
به گفته یکی از محققان امریکایی 《کریستی لیجا》 کتابی تحت عنوان “درست همین دقیقه” right this very minute
کتاب مناسبی برای راه اندازی این پروژه جدید میباشد.
این کتاب یک داستان عالی است و به بچه ها میگوید که هر دقیقه از هر روز شخصی در جایی ،در تلاش است تا غذا را به میز آنها بکشاند.

دیدگاهتان را بنویسید