زمین در آینده

کشاورزان سخت تلاش می کنند تا زمین و خاک را برای نسل های آینده سالم نگه دارند تا نسل های آینده هم بتوانند از زیبایی های زمین لذت ببرند و استفاده کنند.
هیچ کسی نسبت به کشاورزان به زمین نزدیک تر نیست زیرا مراقبت از زمین ، آب و منابع طبیعی برای آنها مهم است.

شما چه کارهایی میکنید که زمین برای نسل های بعد زیبا بماند؟

دیدگاهتان را بنویسید