غذا و کودک

زمان صرف غذا بایستی اوقات خوش و راحتی باشد و نباید با کودک دعوا کرده و او را مجبور به غذاخوردن کنید.
چون در این صورت نمی تواند عادات صحیح غذا خوردن را یاد بگیرد.
مهم ترین کار این است که به کودک یاد دهید که انواع موادغذایی را مصرف کند.به کودک خود کمک کنید به تدریج با غذاهای جدیدی که میپزید آشنا شود و به او اجازه دهید غذاهایی را انتخاب کند که دوست دارد و به این ترتیب شما اطلاعات بیشتری در خصوص ذائقه او بدست خواهید آورد.

دیدگاهتان را بنویسید