گاومیش های تالاب شادگان

گزارش یکی از اعضای سلام گل در تالاب شادگان استان خوزستان. گاومیش های این تالاب و درخت های نخل در این گزارش به تصویر کشیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید