کشاورزی ، قدردانی و پاداش

تحقیقات بنیاد آموزش مقدماتی نشان داد که درک ضعیفی از محل تهیه ی غذا در میان کودکان دبستانی وجود دارد و اکثرکودکان دبستانی نمی دانند غذایی که بر سر میز…

ادامه خواندنکشاورزی ، قدردانی و پاداش