کتاب فائو

فایل زیر برگردان کتابچه راهنمای فائو توسط تیم سلام‌گل است‌.فائو این کتابچه را به عنوان کتاب راهنمای طراحی پوستر سال ۲۰۲۲ منتشر کرده تا کودکان بتوانند بعد از خواندنش جهانی…

ادامه خواندنکتاب فائو